Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học những từ vựng và bí quyết phát âm câu theo chủ đề những ngành nghề thủ công truyền thống. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

Vocabulary:

Dưới đó là tổng hòa hợp từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ làm cho nghề thủ công
Attraction (n): điểm hấp dẫn
Authenticity (n): thật
Cast (v): đúc
Craft(n): Nghề thủ công, kĩ năng làm nghề thủ công
Craftman (n): thợ có tác dụng đồ thủ công
Cross (v): đan chéo
Drumhead (n): mặt trống
Embroider (v): thêu
Frame (n): khung
Handicraft (n): thành phầm thủ công
Lacquerware (n): đồ sơn mài
Layer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, tạo thành khuôn
Preserve (v): bảo vệ, bảo tồn
Remind (v): gợi nhớ
Sculpture (n): điêu khắc, đồ điêu khắc
Set off (ph.v): khởi hành
Strip (n): dài
Surface (n): bề mặt
Team – building: thành lập đội ngũ
Thread (n): sợi
Treat (v): xử lý (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiện
Weave (v): đan (rổ, giá), dệt vải
Workshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: Tiếng anh 9 unit 1: a closer look 1 soạn anh 9 trang 8, 9

Điền những động từ sau vào vào bảng. Một trong số chúng phải được dùng 2 lần.

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối các động từ sinh hoạt cột A với danh từ làm việc cột B

A

B

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của những động từ sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. To carve

I carved it

It was carved

2. To cast

I casted it

It was casted

3. To lớn weave

I wove it

It was woven

4. Khổng lồ embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. Khổng lồ knit

I knitted it

It was knitted

6. To mould

I moulded it

It was moulded

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong khổng lồ more than one category.

Địa điểm tham qua tại vị trí bạn là gì? kết thúc sơ vật sau. Một từ có thể thuộc nhiều hơn thế 1 mục

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box.

Hoàn thành đoạn văn bằng phương pháp điền vào địa điểm trống từ tương thích trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has to be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people like going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people vị (3) exercise và walk in the park. Children play games there while their parents sit and walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things lớn see. I love to lớn go there because to buy food và clothes, & watch other people buying & selling. Foreign tourists also like the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, & buy woven cloth và other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on nội dung words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen khổng lồ the speaker read the following sentences và answer the questions.

Nghe fan nói đọc phần nhiều câu sau rồi trả lời câu hỏi

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

A famous artisan carved this table beautifully.

1. Which words are louder & clearer than the others?(Từ làm sao được phát âm to và rõ hơn đều từ khác?)

Thecraft villagelieson theriver bank.

Thispaintingisembroidered.

Whatis thisregionfamousfor?

Drumsaren"tmadein myvillage.

Afamousartisan carvedthistable beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là nhiều loại từ gì)

Noun, Adjective, Adverb & Verb

3. Which words are not as loud và clear as the others? (Những từ bỏ nào ko được gọi to cùng rõ hơn gần như từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là loại từ gì?)

Article, preposition và Possessive adjective, and wh-question words.

b, Now listen, check, and repeat

Bây tiếng hãy nghe, chất vấn và nhắc lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, và negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), & auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay khổng lồ make traditional pots.4. Where do you like going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.
Bạn sẽ xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 9: A Closer Look 1 biên soạn Anh 9 trang 33 ✅ trên website dulichsenviet.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn cấp tốc vào phần mục lục để truy vấn thông tin chúng ta cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Anh lớp 9 Unit 9 A Closer Look 1 giúp các em học viên lớp 9 vấn đáp các thắc mắc tiếng Anh phần 1→6 trang 33 để sẵn sàng bài học English In The World trước lúc đến lớp.

Giải bài tập Unit 9 lớp 9 A Closer Look 1được biên soạn bám quá sát theo SGK tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Thông qua đó giúp học sinh hối hả nắm vững được con kiến thức, trau dồi khả năng để học xuất sắc tiếng Anh 9. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể bài biên soạn Unit 9 A Closer Look 1 lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát và thiết lập tài liệu tại đây.


Câu 1

1. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B.

(Nối các từ, các từ trong cột A với những định nghĩa vào cột B.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1-b

2-e

3-a

4-d

5-f

6-c

Câu 2


2.a Choose the correct words in the following phrases about language learning.

(Chọn đúng từ trong số cụm từ tiếp sau đây về bài toán học ngôn ngữ.)

2.b. Choose phrases from 2a to make sentences about yourself or people you know.

( Chọn các từ từ bài bác 2.a để ngừng các câu về bạn dạng thân bản thân hoặc fan mà chúng ta biết)

Lời giải đưa ra tiết:


a)

1.in

2.at

3.by

4.in

5.of

6.bit

7.up

1. be bilingual in the language. (Có kỹ năng nói song ngữ)

2. be reasonably good at the language (Giỏi về ngôn ngữ.)

3. can get by in the language (Có thể dấn diện bởi ngôn ngữ)

4. be fluent in the language (Thành thành thục ngôn ngữ)

5. can’t speak a word of the language (Không thể nói nổi một từ của ngôn ngữ)

6. can speak the language, but it’s a bit rusty (Có thể nói ngôn từ đó, tuy vậy nó có một chút ít mờ nhạt)

7. pick up a bit of the language on holiday (Học lỏm một ngôn ngữ vào ngày nghỉ)

Giải thích: bên trên là các phrase verb được thực hiện nhiều vào trường tự vựng ngôn ngữ, hãy học cùng nhớ kĩ để sử dụng một phương pháp thuần thục.

b)

I picked up a bit of bầu on holiday in Phuket. I can say “sawadeeka”, which means “hello”.

(Tôi học được một ít tiếng Thái trong kỳ du lịch ở Phuket. Tôi có thể nói “sawadeeka”, tức là “xin chào”.)


Câu 3


3.a Match the words/phrases in the column A with the words/phrases in the column B khổng lồ make expressions about language learning.

(Nối các từ, nhiều từ vào cột A với những từ, các từ trong cột B để tạo cho cách trình diễn về bài toán học ngôn ngữ.)

3.b. Fill the blanks with the verbs in the box.

Xem thêm: Những Bộ Phim Về Cao Bồi Miền Viễn Tây Nước Mỹ Hay Nhất Mọi Thời Đại

(Điền vào ô trống với những động từ trong khung.)

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

1-e

2-h

3-g

4-b

5-a

6-c

7-d

8-f


b)

1. Know

2. Guess

3. Look up

4. Have

5. Imitate

6. Make

7. Correct

8. Translate

Câu 4


4. Listen và repeat, paying attention lớn the tones of the underlined words in each conversation.

(Nghe và đọc lại, chú ý đến tông giọng của những từ gạch ốp chân trong những đoạn hội thoại.)

1. A: I’d lượt thích some oranges, please.

B: But we don’t have any oranges ⤻.

2. A: What would you like, sir?

B: I’d lượt thích some oranges ↷.

3. A: I’ll come here tomorrow.

B: But our shop is closed tomorrow ⤻.

4. A: When is your siêu thị closed?

B: It is closed tomorrow ↷.


Câu 5

5. Listen to lớn the conversation. Bởi vì you think the voice goes up or down at the end of each second sentence? Draw a suitable arrow at 1 over of each line.
Advertisement

(Nghe đoạn hội thoại. Các bạn có nghĩ rằng giọng nói tăng trưởng hoặc trở xuống tại cuối từng câu lắp thêm hai? Vẽ mũi tên cân xứng tại cuối từng dòng.)

1. A: Tom found a watch on the street.

B: No. He found a wallet on the street ⤻.

2. A: Where did Tom find this watch?

B: He found it on the street ↷.

3. A: Let’s have some coffee.

B: But I don’t like coffee ⤻.

4. A: Let’s have a drink. What would you like?

B: I’d lượt thích some coffee ↷.

5. A: This hat is nice.

B: I know it’s nice, but it’s expensive ↷.

6. A: This bed is big.


B: I know it’s big but that one’s bigger ⤻.


Câu 6


Read the conversation. Does the voice go up or down on the underlined words? Draw a suitable arrow at the end of each line. Then listen, check and repeat.

(Đọc đoạn hội thoại. Giọng nói có tăng trưởng hoặc đi xuống một trong những từ gạch chân? Vẽ mũi tên cân xứng tại cuối từng dòng. Tiếp nối nghe, kiểm soát và gọi lại.)

A: What make of TV shall we buy?

B: Let’s get the Samsung ↷.

A: I think we should get the Sony. It’s really nice.

B: (trying lớn persuade A to lớn buy a Samsung) But the Samsung is nicer ⤻.

A: But the Sony has a guarantee.

B: They both have a guarantee ⤻.

A: How much is the Sony?

B: It’s $600 ↷.

A: It’s too expensive ↷.

B: I know it’s expensive, but it’s of better quality ⤻.

A: (trying to lớn persuade B khổng lồ buy a Sony) They’re both of good quality⤻.


Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 9: A Closer Look 1 soạn Anh 9 trang 33 của dulichsenviet.com nếu thấy bài viết này hữu ích hãy nhớ là để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với đa số người nhé. Thật tình cảm ơn.

 


Advertisement
*

Cách biến hóa mật khẩu Facebook trên năng lượng điện thoại

Văn mẫu mã lớp 7: Đoạn văn về ca Huế trên sông Hương bao gồm dùng vệt chấm lửng, vết chấm phẩy 6 đoạn văn mẫu lớp 7

Cách xóa dữ liệu duyệt web trên top mạng tìm kiếm google Chrome
Previous Post: &#x
AB; hướng dẫn 59-HD/BTGTW hướng dẫn tu dưỡng nghiệp vụ công tác làm việc Đảng cho túng bấn thư đưa ra bộ
Next Post: những loại kích thước của bao cao su đặc và cách chọn bao cao su tương xứng &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu vớt Điểm Thi


Công thay Hôm Nay


Công vắt Online Hữu Ích


*