*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

Bạn đang xem: Choose the correct answer are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resource?

At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough lớn provide nguồn for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house & the Sun"s energy is used khổng lồ heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy & cars will use solar power nguồn instead of gas by the year 2015.

Questions: Where are the solar panels placed?


#Tiếng anh lớp 9
1
*

*

Nguyen Hoang nhì

Đáp án:They/ Solar panels are placed on the roofs of a house.


Đúng(0)
Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!
Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal & gas, oil or nuclear power. This power nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.Many countries are already using...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal và gas, oil or nuclear power. This nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough khổng lồ provide nguồn for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house & the Sun"s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy và cars will use solar nguồn instead of gas by the year 2015.

Questions: How long can the solar energy be stored?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang nhị

Đáp án:It/ The solar energy can be stored for a number of days.


Đúng(0)
Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal và gas, oil or nuclear power. This power nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough khổng lồ provide power nguồn for the total population.Many countries are already using...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This power nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide nguồn for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house & the Sun"s energy is used lớn heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power nguồn instead of gas by the year 2015.

Question: Is solar energy an efficient source of power?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang hai

Đáp án:Yes. It is.


Đúng(0)
Read the passage, then answer the questions below
Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal & gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power nguồn for the total population.Many countries are already using solar...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below

Are you looking for a cheap, clean, effective source of nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This power nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to lớn provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house và the Sun"s energy is used to lớn heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar nguồn instead of gas by the year 2015.

Where are the solar panels placed?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang hai

They/ Solar panels are placed on the roofs of a house.


Đúng(0)
Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)Are you looking for a cheap, clean, effective source of nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This power nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power nguồn for the total population.Many countries are already using...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal & gas, oil or nuclear power. This power nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough lớn provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house and the Sun"s energy is used lớn heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy & cars will use solar nguồn instead of gas by the year 2015.

Questions: Is the solar energy used in Vietnam now?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang nhị

Đáp án:Yes, it is.


Đúng(0)
Read the passage, then answer the questions below
Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal và gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough lớn provide power for the total population.Many countries are already using solar...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal và gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to lớn provide power for the total population.

Xem thêm: Xác Định Vị Trí Hiện Tại Trên Iphone, Tìm Vị Trí Và Cải Thiện Độ Chính Xác Của Vị Trí

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house and the Sun"s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy và cars will use solar nguồn instead of gas by the year 2015.

When will cars use solar power instead of gas in Sweden?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang hai

Cars will use solar power instead of gas in Sweden by the year 2015.

OR: In Sweden, cars will use solar power instead of gas by the year 2015.


Đúng(0)
Read the passage, then answer the questions below
Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to lớn provide power nguồn for the total population.Many countries are already using solar...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal & gas, oil or nuclear power. This nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide nguồn for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house & the Sun"s energy is used khổng lồ heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy và cars will use solar power nguồn instead of gas by the year 2015.

Is solar energy an efficient source of power?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang hai

Yes. It is.


Đúng(0)
Read the passage, then answer the questions below
Are you looking for a cheap, clean, effective source of power nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal và gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough lớn provide power for the total population.Many countries are already using solar...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below

Are you looking for a cheap, clean, effective source of nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal & gas, oil or nuclear power. This nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough khổng lồ provide nguồn for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house & the Sun"s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy & cars will use solar power nguồn instead of gas by the year 2015.

How long can the solar energy be stored?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang hai

It/ The solar energy can be stored for a number of days.


Đúng(0)
Read the passage, then answer the questions below
Are you looking for a cheap, clean, effective source of nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide nguồn for the total population.Many countries are already using solar...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal & gas, oil or nuclear power. This nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house and the Sun"s energy is used lớn heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015.

Is the solar energy used in Vietnam now?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang hai

Yes, it is


Đúng(0)
Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.At present, most of our electricity comes from the use of coal và gas, oil or nuclear power. This power nguồn could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough lớn provide nguồn for the total population.Many countries are already using...
Đọc tiếp

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal và gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house and the Sun"s energy is used khổng lồ heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar nguồn instead of gas by the year 2015.

Questions: When will cars use solar nguồn instead of gas in Sweden?


#Tiếng anh lớp 9
1
Nguyen Hoang hai

Đáp án:Cars will use solar power nguồn instead of gas in Sweden by the year 2015.


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn đon đả ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng
Are you looking for a cheap,clean,effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources?look no further than solar energy.While most fuels now in use are being burned at an astonishing rate,solar energy ,or power from the sun,will last as long as the world lasts.This energy has already been used lớn heat & cool homes and to cook food .It has been used experimentally in radio batteries và in furnishing nguồn for telephone lines.The devices however,are cheap to operate but very expensive khổng lồ produce.
Are you looking for a cheap,clean,effective source of power nguồn that doesn"t cause pollution or waste natural resources?look no further than solar energy.While most fuels now in use are being burned at an astonishing rate,solar energy ,or power nguồn from the sun,will last as long as the world lasts.This energy has already been used khổng lồ heat and cool homes and to cook food .It has been used experimentally in radio batteries và in furnishing power nguồn for telephone lines.The devices however,are cheap khổng lồ operate but very expensive to lớn produce.
Phát hiện tại ngôn ngữ
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng Indonesia
Tiếng ÝTrung
Trung (Phồn thể)Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
Zulu
Đan Mạch
ĐứcẢ Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng Indonesia
Tiếng ÝTrung
Trung (Phồn thể)Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
Zulu
Đan Mạch
ĐứcẢ Rập
Từ:-
Sang:-
Kết trái (Anh) 1:
Sao chép!
Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn"t cause pollution or waste natural resources? "look no further than solar energy.While most fuels now in use are being burned at an astonishing rate, solar energy, or nguồn from the sun, will last as long as the world lasts.This energy has already been used lớn heat & cool homes and to cook food.It has been used experimentally in the radio batteries và in furnishing power nguồn for telephone lines.The devices however, are cheap to lớn operate but very expensive to produce.
đang được dịch, vui miệng đợi..
*

Kết quả (Anh) 2:
Sao chép!
Are you looking for a cheap, clean, effective source of power ko cause, or waste natural resources Pollution? Look no Further Coal Fuels solar energy.While Most are now in use at an astonishing rate being Burned, solar energy, or power from the sun, as the dragon last vẫn as the world has already lasts.This energy lớn heat và cool được USED homes & to cook food .it Đã USED experimentally in radio batteries and in furnishing power for telephone lines.The mặc dù devices, are khổng lồ Operate cheap but very expensive khổng lồ Produce.