Cl3. B. H2SO4. C. HCl.... - Hoc24

Cho đàng hoàng dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch cất chất nào dưới đây thì chiếm được kết tủa?

A. Al
Cl3.

Bạn đang xem: Cho từ từ dung dịch nh3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa

B. H2SO4.

C. HCl.

D. Na
Cl.


*


Cho nhàn hạ dung dịch NH3 mang lại dư vào dung dịch đựng chất nào tiếp sau đây thì chiếm được kết tủa

A. Al
Cl3

B. Cu
Cl2

C. HCl

D. Na
Cl


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) Sục khí CO2 mang đến dư vào dung dịch Na
Al
O2. (b) cho dung dịch Na
OH mang đến dư vào dung dịch Al
Cl3. (c) mang lại dung dịch NH3 mang đến dư vào hỗn hợp Al
Cl3. (d) đến dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na
Al
O2. (e) đến dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch Ag
NO3. (f) mang đến Ba
CO3 vào lượng dư hỗn hợp Na
HSO4. Sau khi chấm dứt thí nghiệm, số trường phù hợp thu được kết tủa là A. 5 B. 3 C. 4 D. 6

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 cho dư vào hỗn hợp Na
Al
O2.

(b) mang lại dung dịch Na
OH mang lại dư vào hỗn hợp Al
Cl3.

(c) đến dung dịch NH3 cho dư vào dung dịch Al
Cl3.

(d) mang đến dung dịch HCl mang đến dư vào dung dịch Na
Al
O2.

(e) đến dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3.

(f) cho Ba
CO3 vào lượng dư dung dịch Na
HSO4.

Sau khi dứt thí nghiệm, số trường hòa hợp thu được kết tủa là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Na
Al
O2. (b) mang đến dung dịch Na
OH mang đến dư vào hỗn hợp Al
Cl3. (c) mang đến dung dịch NH3 mang lại dư vào dung dịch Al
Cl3. (d) đến dung dịch HCl mang đến dư vào hỗn hợp Na
Al
O2. (e) cho dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3. (f) đến Ba
CO3 vào lượng dư dung dịch Na
HSO4. Sau khi dứt thí nghiệm, số trường phù hợp thu được kết tủa là A. 5 B. 3 C. 4 D. 6

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 mang đến dư vào dung dịch Na
Al
O2.

(b) mang lại dung dịch Na
OH mang lại dư vào hỗn hợp Al
Cl3.

(c) mang lại dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al
Cl3.

(d) cho dung dịch HCl đến dư vào hỗn hợp Na
Al
O2.

(e) mang đến dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3.

(f) mang đến Ba
CO3 vào lượng dư hỗn hợp Na
HSO4.

Sau khi ngừng thí nghiệm, số trường hòa hợp thu được kết tủa là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6


Cho những thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch chứa Ba(OH)2. (2) cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch cất phèn chua. (3) Sục khí NH3 dư vào dung dịch chứa Al
Cl3. (4) cho từ từ dung dịch HCl dư vào dung dịch cất Na
Al
O2. (5) Sục khí HCl dư vào dung dịch cất Ag
NO3. (6) mang đến từ từ mang đến dư hỗn hợp Al(NO3)3 vào hỗn hợp KOH với khuấy đều. Số thí nghiệm có kết tủa xuất hiện, tiếp nối kết tủa tan không còn là A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Cho những thí nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch cất Ba(OH)2.

(2) cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch đựng phèn chua.

(3) Sục khí NH3 dư vào dung dịch chứa Al
Cl3.

(4) cho từ từ dung dịch HCl dư vào dung dịch chứa Na
Al
O2.

(5) Sục khí HCl dư vào dung dịch cất Ag
NO3.

(6) mang lại từ từ cho dư dung dịch Al(NO3)3 vào hỗn hợp KOH và khuấy đều.

Số thí nghiệm tất cả kết tủa xuất hiện, tiếp đến kết tủa tan hết là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) cho từ từ đến dư dd Na
OH loãng vào dd tất cả Cu
Cl2 với Al
Cl3. (b) cho từ từ mang lại dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3. (c) mang lại từ từ cho dư hỗn hợp HCl vào hỗn hợp Na . (d) Sục khí H2S vào dung dịch Cu
Cl2. (e) Sục tự từ đến dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2. (f) cho dung dịch Ba
Cl2 vào dung dịch Na
HSO4­. (g) Đổ hỗn hợp Al
Cl3 vào hỗn hợp Na
Al
O2. Số thí sát hoạch được kết tủa sau khoản thời gian các thí nghiệm dứt là A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) mang đến từ từ đến dư dd Na
OH loãng vào dd gồm Cu
Cl2 với Al
Cl3.

(b) mang lại từ từ mang lại dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.

(c) đến từ từ mang lại dư dung dịch HCl vào dung dịch Na .

(d) Sục khí H2S vào hỗn hợp Cu
Cl2.

(e) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2.

(f) đến dung dịch Ba
Cl2 vào hỗn hợp Na
HSO4­.

(g) Đổ hỗn hợp Al
Cl3 vào hỗn hợp Na
Al
O2.

Số thí sát hoạch được kết tủa sau thời điểm các thí nghiệm hoàn thành là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5


Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) mang đến Na vào dung dịch Cu
SO4. (b) Cho tía vào hỗn hợp H2SO4. (c) mang đến dung dịch NH3 dư vào hỗn hợp Al
Cl3. (d) đến dung dịch Na
OH vào dung dịch H2SO4 loãng. (e) cho bột sắt vào hỗn hợp Fe
Cl3 dư. Trong số thí nghiệm trên, số thí sát hoạch được kết tủa là A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a) mang lại Na vào hỗn hợp Cu
SO4.

(b) Cho tía vào hỗn hợp H2SO4.

(c) mang lại dung dịch NH3 dư vào dung dịch Al
Cl3.

Xem thêm: Danh Sách Các Bài Hát Song Ca Bolero Hay Nhất (Vol, Những Bài Hát Song Ca Bolero Hay Nhất (Vol

(d) mang lại dung dịch Na
OH vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

(e) mang đến bột sắt vào dung dịch Fe
Cl3 dư.

Trong những thí nghiệm trên, số thí sát hoạch được kết tủa là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3


Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) mang đến dung dịch Na
OH vào dung dịch Ca(HCO3)2. (b) đến dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch Na
Al
O2. (c) Sục khí NH3 cho tới dư vào dung dịch Al
Cl3. (d) đến dung dịch Fe
SO4 vào hỗn hợp KMn
O4 vào H2SO4 loãng. (e) Sục khí H2S vào hỗn hợp Cu
SO4. (g) Sục khí CO2 vào dung dịch Ba(HCO3)2. Sau khi các phản bội ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là: A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) mang đến dung dịch Na
OH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(b) cho dung dịch HCl tới dư vào hỗn hợp Na
Al
O2.

(c) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch Al
Cl3.

(d) mang lại dung dịch Fe
SO4 vào hỗn hợp KMn
O4 vào H2SO4 loãng.

(e) Sục khí H2S vào dung dịch Cu
SO4.

(g) Sục khí CO2 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau khi những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là:

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) đến dung dịch HCl dư vào ống nghiệm đựng dung dịch Na
Al
O2. (b) Dẫn khí CO2 dư vào ống nghiệm cất dung dịch Na
Al
O2. (c) cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. (d) đến dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3. (e) cho dung dịch Al
Cl3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Na
OH. Sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là A. 5. B. 2. C. 3...

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) mang lại dung dịch HCl dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Na
Al
O2.

(b) Dẫn khí CO2 dư vào ống nghiệm cất dung dịch Na
Al
O2.

(c) cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3.

(d) đến dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3.

(e) mang lại dung dịch Al
Cl3 dư vào ống nghiệm cất dung dịch Na
OH.

Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí sát hoạch được kết tủa là

A. 5.

B. 2.  

C. 3.  

D. 4.


Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) mang lại dung dịch HCl dư vào ống nghiệm cất dung dịch Na
Al
O2. (b) Dẫn khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Na
Al
O2. (c) mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. (d) mang lại dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. (e) cho dung dịch Al
Cl3 dư vào ống nghiệm cất dung dịch Na
OH. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Thực hiện các thí nghiệm sau:

Cho thư thả dung dịch NH3 cho dư vào dung dịch cất chất nào sau đây thì chiếm được kết tủa được Vn
Doc soạn hướng dẫn bạn đọc xác định chất tác dụng với NH3 tạo thành kết tủa. Cũng giống như từ đó chuyển nội dung câu hỏi liên quan, giúp cho bạn đọc vận dụng tốt làm những dạng câu hỏi. Mời các bạn tham khảo. 


Cho nhàn rỗi dung dịch NH3 cho dư vào dung dịch đựng chất nào tiếp sau đây thì nhận được kết tủa

A. Cu
Cl2.

B. KNO3.

C. Na
Cl.

D. Al
Cl3.

Đáp án giải đáp giải đưa ra tiết 


Al
Cl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Cu
Cl2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 ↓ + 2NH4Cl

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (tan)

Vì NH3 là bazo yếu bắt buộc không thể tổ hợp được hidroxit Al(OH)3

Đáp án D

Tính chất hóa học của NH3

1. Amoniac bao gồm tính bazơ yếu

Amoniac bởi tính bazơ bắt buộc dung dịch amoniac tạo nên quỳ tím hóa xanh còn dung dịch phenolphlatein tự màu đưa thành hồng.

Do đó để phát hiện tại amoniac, tín đồ ta sử dụng quỳ tím ẩm để dấn biết.

Nguyên nhân: do cặp e chưa tham gia link ở nguyên tử N

Ba(OH)2 > Na
OH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac làm phản ứng với nước

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

b) Amoniac bội nghịch ứng cùng với Axit → muối bột Amoni

Thí dụ:

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

c) Amoniac tính năng với hỗn hợp muối của các kim nhiều loại mà hidroxit ko tan → bazơ và muối

NH3 + muối (dung dịch) → Bazơ + muối bột mới

Thí dụ

2NH3+ Mg
Cl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

* Chú ý: Với muối hạt của Cu2+, Ag+ với Zn2+ gồm kết tủa kế tiếp kết tủa tan vị tạo phức chất tan


Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

Thí dụ:

Zn
SO4+ 2NH3+ 2H2O → Zn(OH)2↓ + (NH4)2SO4

2. Amoniac bao gồm tính khử mạnh

Nguyên nhân: bởi vì N vào NH3 bao gồm mức oxi hóa thấp độc nhất -3

a) Amoniac công dụng với O2

4NH3 + 3O2

*
2N2↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng với Cl2

2NH3 + 3Cl2

*
N2↑ + 6HCl

8NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6NH4Cl

c) Amoniac tính năng với oxit của kim loại

Thí dụ:

3Cu
O + 2NH3

*
Cu + 3H2O + N2↑

3. Năng lực tạo phức

Dung dịch amoniac có tác dụng hòa tung hiđroxit tuyệt muối ít tan của một số kim loại, chế tác thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* cùng với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al
Cl3. Hiện tượng quan liêu sát được:

A. Có kết tủa keo dán giấy trắng tung dần đến hết.

B. Có kết tủa keo dán giấy trắng rồi tan, sau đó lại có kết tủa.

C. Có kết tủa keo dán giấy trắng, không thấy kết tủa tan.

D. Dung dịch trong suốt.


Xem đáp án
Đáp án C

Dẫn NH3 vào hỗn hợp Al
Cl3 bao gồm phản ứng chất hóa học sau:

Al
Cl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Vì NH3 là bazo yếu cần không thể hài hòa được hidroxit Al(OH)3

=> hiện tượng: bao gồm kết tủa keo trắng ko tan


Câu 2. Dãy những chất các phản ứng cùng với NH3 vào điều kiện thích hợp là:

A. HCl, Na
OH, Fe
Cl3, Cl2.

B. HCl, O2, Cl2, Cu
O, Al
Cl3.

C. KOH, HNO3, Cu
O, Cu
Cl2.

D. H2SO4, Pb
O, Fe
O, KOH.


Xem đáp án
Đáp án B

A. Loại Na
OH không có phản ứng

NH3 + HCl → NH4Cl

NH3 + O2 ⟶ N2 + H2O

NH3 + Cl2 → NH4Cl + N2

NH3 + Cu
O ⟶ Cu + N2 + H2O

NH3 + Al
Cl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl

C. Loại KOH

D. Một số loại KOH


Câu 3. Phản ứng làm sao sau đây dùng làm điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

A. NH4Cl

*
HCl + NH3.

B. 2NH4Cl + Ca(OH)2 → Ca
Cl2 + 2NH3 + 2H2O.

C. N2 + 3H2 ⇋ 2NH3.

D. NH4HCO3

*
NH3 + CO2 + H2O.


Xem đáp án
Đáp án B

Phản ứng pha chế NH3 trong chống thí nghiệm:

2NH4Cl + Ca(OH)2 → Ca
Cl2 + 2NH3 + 2H2O.


Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta hoàn toàn có thể điều chế khí NH3 bằng cách

A. Cho N2 tác dụng với H2 (450o
C, bột sắt).

B. Cho muối amoni loãng chức năng với kiềm loãng cùng đun nóng

C. Mang đến muối amoni đặc công dụng với kiềm đặc với đun nóng

D. Sức nóng phân muối bột (NH4)2CO3


Xem đáp án
Đáp án C

........................

Trên phía trên Vn
Doc.com vừa ra mắt tới các bạn bài viết Cho rảnh dung dịch NH3 cho dư vào dung dịch chứa chất nào dưới đây thì thu được kết tủa, muốn rằng qua bài viết này các bạn cũng có thể học tập tốt hơn môn chất hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, giờ Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...


Để nhân thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy và học tập môn học tập THPT, Vn
Doc mời các bạn truy cập nhóm riêng giành riêng cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu học hành lớp 11 để có thể cập nhật được hồ hết tài liệu mới nhất. 


Đánh giá bài viết
1 14.140
Chia sẻ bài viết
bố trí theo khoác định tiên tiến nhất Cũ tốt nhất

Hóa 11 - Giải Hoá 11


giới thiệu cơ chế Theo dõi công ty chúng tôi Tải vận dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*