Ba
Cl2 + Na2SO4→ Ba
SO4 + Na
Cl được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn gửi tới độc giả là phương trình bội phản ứng hiệp thương trong hỗn hợp muối Ba
Cl2 với hỗn hợp muối Na2SO4 để chế tạo thành hợp hóa học mới. Thành phầm thu được sau bội nghịch ứng là kết tủa Ba
SO4.

Bạn đang xem: Để phân biệt dung dịch na2s o4 với dung dịch nacl người ta dùng dung dịch


2. Điều khiếu nại phản ứng Ba
Cl2 tác dụng cùng với Na2SO4

Nhiệt độ

3. Hiện tượng xảy ra sau phản bội ứng Ba
Cl2 Na2SO4

Dung dịch xuất hiện chất kết tủa white color chỉnh là Ba
SO4

4. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Để phân biệt sự có mặt của SO42- trong dung dịch, fan ta thường được sử dụng chất nào dưới đây?

A. Quỳ tím.

B. Dung dịch muối Mg2+ .

C. Dung dịch đựng ion Ba2+

D. Thuốc thử tuyệt nhất là Ba(OH)2


Câu 2. Có 3 bình riêng biệt đựng 3 hỗn hợp HCl, Ba(NO3)2 và H2SO4. Thuốc test duy nhất rất có thể dùng nhằm phân biệt những dung dịch trên là hóa học nào?


Đáp án D Sử dụng quỳ tím ta phân biệt được 2 nhóm chất:

Nhóm axit HCl, H2SO4 làm quỳ tím chuyenr color đỏ

Không làm quỳ tím chuyển màu là muối bột Ba(NO3)2

Sử dụng hỗn hợp Ba(NO3)2để nhận thấy nhóm axit

Mẫu thử nào mở ra kết tủa trắng thì hỗn hợp axit ban đầu là H2SO4

Ba(NO3)2+ H2SO4 → Ba
SO4 + 2HNO3

Không có hiện tượng gì là HCl


Câu 3. Cho hỗn hợp Na2SO4 vào dung dịch Ba
Cl2 thấy

A. Dung dịch chuyển đỏ.

B. Gồm kết tủa trắng.

C. Không tồn tại hiện tượng.

D. Có bọt khí thoát ra


Câu 4. Cho các phản ứng sau

(1) Ba
Cl2 + H2SO4;

(2) Ba(OH)2 + Na2SO4;

(3) Ba
Cl2 + (NH4)2SO4

(4) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4;

(5) Ba(OH)2 + H2SO4;

(6) Ba(NO3)2 + H2SO4

Số bội phản ứng có phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ Ba
SO4 là:

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6


Đáp án A (1) Ba
Cl2 + H2SO4 → Ba
SO4 + 2HCl

Phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42- → Ba
SO4

(2) Ba(OH)2 + Na2SO4 → Ba
SO4 + 2Na
OH

Phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42-→ Ba
SO4

(3) Ba
Cl2 + (NH4)2SO4→ 2NH4Cl + Ba
SO4


phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42- → Ba
SO4

(4) Ba(OH)2+ (NH4)2SO4 → Ba
SO4+ 2NH3 + 2H2O

(5) Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba
SO4 + 2H2O

(6) Ba(NO3)2 + H2SO4 → Ba
SO4 + 2HNO3


Câu 5. Phản ứng như thế nào dưới đấy là phản ứng thảo luận ion trong dung dịch?

A. Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2

B. Ba
Cl2 + Na2SO4 → Ba
SO4↓ + 2Na
Cl

C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2


Câu 6. Khi đến dung dịch Na
OH vào hỗn hợp muối nitrat nào thì không thấy kết tủa?

A. Cu(NO3)2.

B. Fe(NO3)3.

C. Ag
NO3.

D. Pb(NO3)2.


Đáp án D Chọn D bởi Pb(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính đề xuất tan trong kiềm dư.

Pb(NO3)2 + 2Na
OH → Pb(OH)2↓ + 2Na
NO3

Pb(OH)2+ 2Na
OH → Na2

Câu 7. Cho 26,8 gam hỗn hợp X có Ca
CO3 và Mg
CO3 vào hỗn hợp HCl vừa đủ, bay ra 3,36 lít khí (đktc) cùng dung dịch Y chứa m gam muối hạt clorua. Cực hiếm của m là

A. 30,1.

B. 31,7.

C. 69,4.

D. 28,45.


Đáp án D 2H+ + CO32- → CO2 + H2O

n
Cl– = n
H+ = 2n
CO2 = 0,3 mol

m = m
X – m
CO32- + m
Cl– = 26,8 – 0,15.60 + 0,3.35,5 = 28,45 gam


Câu 8. Có bao nhiêu chất tạo nên kết tủa với Ba
Cl2 trong: KOH; Na2SO4; SO3; Na
HSO4; K2SO4; Ca(NO3)2

A. 3

B. 6

C. 5

D. 4


Đáp án D Các hóa học đó là: SO3; Na
HSO4; Na2SO4; K2SO4

Ba
Cl2 + SO3 → Ba
SO3 + Cl2

Ba
Cl2+ Na
HSO4 → Ba
SO4 + Na
Cl + HCl

Ba
Cl2 + Na2SO4→ Ba
SO4 + 2Na
Cl

Ba
Cl2 + K2SO4 → Ba
SO4+ 2KCl


Previous Post: &#x
AB; dấn xét học bạ lớp 2 theo Thông tứ 27 lời nhận xét học bạ lớp hai năm 2022 – 2023
Cl, ta cần sử dụng dung dịch. A. HCl. B. Na
OH. C. KNO3. D. Ba
Cl2. - dulichsenviet.com

Để phân minh dung dịch Na2SO4 với hỗn hợp Na
Cl, ta cần sử dụng dung dịch.

A. HCl.

B. Na
OH.

C. KNO3.

D. Ba
Cl2.


*

Đáp án D

Dùng dd Ba
Cl2 vì bỏ vô dd Na2SO4 có kết tủa trắng, còn cho vô dd Na
Cl thì không tồn tại hiện tượng gì.

Na2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 ↓ trắng+ 2Na
ClĐể rõ ràng dung dịch Na2SO4 với dung dịch Na
Cl, ta dùng dung dịch.

A. HCl

B. Na
OH

C. KNO3

D. Ba
Cl2


Để sáng tỏ dung dịch Na2SO4 với hỗn hợp Na
Cl, fan ta sử dụng dung dịch

A. KOH

B. HCl.

C.

Xem thêm: +7 cách tải nhạc miễn phí về điện thoại nhanh chóng, dễ dàng

KNO3

D. Ba
Cl2.


Các dung dịch thử ham mê hợp dùng để làm phân biệt các dung dịch: Na
Cl, Na
Br, Na
I, HCl, H 2 S O 4 , N a 2 S O 4 , Na
OH là: A. Dung dịch B a C l 2 , dung dịch A g N O 3...

Các thuốc thử đam mê hợp dùng để phân biệt những dung dịch: Na
Cl, Na
Br, Na
I, HCl, H 2 S O 4 , N a 2 S O 4 , Na
OH là:

A. Dung dịch B a C l 2 , dung dịch A g N O 3 , quỳ tím

B. Dung dịch A g N O 3 , quỳ tím.

C. Dung dịch B a C l 2 , quỳ tím, C l 2 , hồ nước tinh bột.

D. Dung dịch B a C l 2 , C l 2 , hồ nước tinh bột.


Có thể sử dụng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch: Ba
Cl2, Na2SO4, Mg
SO4, Zn
Cl2, KNO3 cùng KHCO3? A. Sắt kẽm kim loại Na B. Dung dịch HCl C. Khí CO2 D. Dung dịch Na2CO3

Có thể cần sử dụng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch: Ba
Cl2, Na2SO4, Mg
SO4, Zn
Cl2, KNO3 và KHCO3?

A. kim loại Na

B. hỗn hợp HCl

C. Khí CO2

D. dung dịch Na2CO3


Để phân biệt những dung dịch hiếm hoi gồm Na
OH, Na
Cl, Ba
Cl2, Ba(OH)2 chỉ việc dùng thuốc thử A. H2O với CO2 B. Quỳ tím C. Dung dịch H2SO4 D. Hỗn hợp (NH4)2SO4

Để phân biệt những dung dịch cá biệt gồm Na
OH, Na
Cl, Ba
Cl2, Ba(OH)2 chỉ việc dùng dung dịch thử

A. H2O cùng CO2

B. quỳ tím

C. hỗn hợp H2SO4

D. hỗn hợp (NH4)2SO4


Để tách biệt dung dịch Ca
Cl2 với dung dịch Na
Cl, bạn ta cần sử dụng dung dịch A. KNO3. B. Na2CO3. C. Na
NO3. D. HNO3.

Để phân biệt dung dịch Ca
Cl2 với hỗn hợp Na
Cl, fan ta sử dụng dung dịch

A. KNO3.

B. Na2CO3.

C. Na
NO3.

D. HNO3.


Để tách biệt dung dịch Ca
Cl2 với dung dịch Na
Cl, người ta sử dụng dung dịch 

A. KNO3.

B. Na2CO3.

C. Na
NO3.

D. HNO3.


Để biệt lập dung dịch Ca
Cl2 với dung dịch Na
Cl, tín đồ ta dùng dung dịch A. KNO3. B. Na2CO3. C. Na
NO3. D. HNO3.

Để tách biệt dung dịch Ca
Cl2 với dung dịch Na
Cl, người ta sử dụng dung dịch 

A. KNO3.

B. Na2CO3.

C. Na
NO3.

D. HNO3.


Cho những dung dịch sau: KCl, Na2SO4, KNO3, Ag
NO3, Zn
SO4, Na
Cl, Na
OH, Ca
Cl2, H2SO4. Sau khi điện phân hỗn hợp nào cho môi trường xung quanh bazơ? A. KCl, Na2SO4, KNO3, Na
Cl B. KCl, Na
Cl, Na
OH, Ca
Cl2 C. Na
Cl, Na
OH, Ca
Cl2, H2SO4 D. Ag
NO3, Zn
SO4, Na
Cl, Na
OH

Cho những dung dịch sau: KCl, Na2SO4, KNO3, Ag
NO3, Zn
SO4, Na
Cl, Na
OH, Ca
Cl2, H2SO4. Sau thời điểm điện phân hỗn hợp nào cho môi trường xung quanh bazơ?