Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài bác Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo). Bài xích 3. Một tờ vải lâu năm 20m. Đã may xống áo hết 4/5 tấm vải vóc đó. Số vải sót lại người ta đem may những túi, từng túi không còn 2/3m.


Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 169

Bài 1 trang 169 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính:

Tính bởi hai cách: 

a) (left( dfrac611+ dfrac511 ight) imes dfrac37) ; b) (dfrac35 imes dfrac79 - dfrac35 imes dfrac29) ;

c) ( left( dfrac67 - dfrac47 ight) : dfrac25) ; d) (dfrac815 : dfrac211 + dfrac715 : dfrac211)

Lời giải:

a) biện pháp 1 : (left(dfrac611+dfrac511 ight) imes dfrac37) (= dfrac1111 imes dfrac37=dfrac37)

Cách 2: (left(dfrac611+ dfrac511 ight) imes dfrac37)(=dfrac611 imes dfrac37+ dfrac511 imes dfrac37) (=dfrac1877 + dfrac1577 )(= dfrac3377 =dfrac37) 

b) biện pháp 1 : (dfrac35 imes dfrac79 - dfrac35 imes dfrac29) (= dfrac2145 - dfrac645=dfrac1545= dfrac13)

Cách 2: (dfrac35 imes dfrac79 - dfrac35 imes dfrac29)(= dfrac35 imes left (dfrac79 - dfrac29 ight) = dfrac35 imes dfrac59)(=dfrac1545=dfrac13)

c) phương pháp 1: (left( dfrac67- dfrac47 ight) : dfrac25)(= dfrac27: dfrac25) (= dfrac27 imes dfrac52= dfrac2 imes 57 imes 2= dfrac57)

Cách 2: (left( dfrac67- dfrac47 ight) : dfrac25)(= dfrac67: dfrac25- dfrac47: dfrac25)(=dfrac67 imes dfrac52- dfrac47 imes dfrac52)(=dfrac3014- dfrac2014=dfrac1014=dfrac57)

d) (dfrac815:dfrac211+dfrac715: dfrac211)(= dfrac815 imes dfrac112+ dfrac715 imes dfrac112) (=dfrac8830+ dfrac7730)(=dfrac16530= dfrac112)

Cách 2: (dfrac815:dfrac211+dfrac715: dfrac211)(= left( dfrac815+dfrac715 ight) :dfrac211) (=dfrac1515: dfrac211)(= 1: dfrac211 =1 imes dfrac112=dfrac112)

Bài 2 trang 169 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính:

a) (dfrac2 × 3 × 43 × 4 ×5) ; b) (dfrac2 3 imes dfrac34 imes dfrac45 : dfrac15 ) ;

c) (dfrac1 ×2 ×3× 45× 6× 7× 8 ) ; d) (dfrac25 imes dfrac34 imes dfrac56 : dfrac34 ).

Lời giải:

a) (dfrac2 × 3 × 43 × 4 × 5 = dfrac25) ;

b) (dfrac2 3 imes dfrac34 imes dfrac45 : dfrac15 ) (= dfrac2 × 3 × 43 × 4 × 5: dfrac15)(=dfrac25: dfrac15=dfrac25 imes dfrac51=dfrac2 × 55 × 1 =2) 

hoặc (dfrac2 3 imes dfrac34 imes dfrac45 : dfrac15 ) (= dfrac2 3 imes dfrac34 imesdfrac45 imes dfrac51) (=dfrac2 × 3 × 4 × 53 × 4 × 5×1 =2)

c) (dfrac1 ×2 × 3 × 45 × 6× 7 × 8 ) (=dfrac1× 2 × 3 × 45 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4=dfrac1 70)

d) (dfrac25 imesdfrac34 imes dfrac56 :dfrac34 )(= dfrac2 × 3 × 55 × 4 × 6:dfrac34 ) (=dfrac2 × 3 × 55 × 2 × 2×3 × 2  :dfrac34 =dfrac1 4:dfrac34 ) (=dfrac1 4 imes dfrac43= dfrac1 imes 44 imes 3=dfrac13)

Hoặc (dfrac25 imesdfrac34 imes dfrac56 :dfrac34 ) (= dfrac25 imes dfrac34 imes dfrac56 imes dfrac43) (= dfrac2× 3 × 5 × 45 × 4 × 6 × 3) (=dfrac26=dfrac13)

Bài 3 trang 169 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Một tấm vải dài 20m. Đã may xống áo hết 4/5 tấm vải vóc đó. Số vải còn sót lại người ta đem may những túi, mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được toàn bộ bao nhiêu cái túi như vậy?

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Xem thêm: Dừng Đứng Lớp Với Cô Giáo Vật Lý Lộ Ảnh Nóng ’ Khi Tập Huấn Trực Tuyến

*

Giải bài tập Toán 41. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 32. Giới thiệu hình bình hành1. Phân số2. Những phép tính cùng với phân số3. Ra mắt hình thoi1. Tỉ số - một trong những bài toán liên quan đến tỉ số2. Tỉ lệ phiên bản đồ và ứng dụng